Studies en rapporten

Een overzicht van enkele belangrijke studies en rapporten van Protos en internationale organisaties.

Ecological water quality assessment of the Mpanga catchment, Western Uganda

The present study was conducted to support management activities in the Mpanga catchment by providing an overview on the current ecological quality state of streams and rivers within the catchment. Good ecological quality is needed to maintain the integrity of a river system and depends on the preservation of natural (chemical and biological) conditions of the water and the surrounding environment. Unsustainable use and pollution through various human activities can impair the ecological state of a natural system by altering its chemical composition and the biological communities that naturally occur in it. To assess the ecological state of the Mpanga, chemical, biological and hydromorphological data were collected in the streams within its catchment area.

The study area includes the Mpanga’s headwaters at the foothills of the Rwenzori Mountains, the urbanised area of Fort Portal, the tea estates area downstream of Fort Portal and the downstream area in Kamwenge district until shortly before the joint of Mpanga with Lake George. Knowledge on potential human pressures and impacts on the Mpanga river ecosystem allowed to set up a monitoring map including key locations where these pressures can be assessed.

LEZEN

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

2015: "Pistes voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België”
Protos werkte samen met andere leden van 11.11.11 en Associations21 aan een “Dossier SDG’s” met als titel “Pistes voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België”.
Deze studie focust vooral op de implementatie van de SDG’s in België en minder op de verantwoordelijkheden die België ook heeft voor de implementatie in landen in ontwikkeling.
Dit dossier is in essentie een lijst met concrete beleidsaanbevelingen voor de Belgische federale en regionale overheden rond het behalen van de SDG’s.
Protos droeg bij tot de inleiding en vooral tot SDG 6 “Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam waterbeheer".
LEZEN

2015: “De millenniumdoelstellingen: resultaten en lessen voor de toekomst"

Samen met andere leden van de Coalitie 2015, de Tijd Loopt, maakte Protos begin 2015 een “Dossier MDG’s” met een samenvatting van de resultaten en de te leren lessen uit de periode van de Millenniumdoelstellingen.
LEZEN

Joint Monitoring Program on Drinking Water and Sanitation: WHO et UNICEF

De Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef publiceren jaarlijks een update van de voortgang in het behalen van de Millenniumdoelstelling rond drinkwater en sanitaire voorzieningen. Alle rapporten zijn hier te vinden.

2012 Update: Joint Monitoring Program on Drinking Water and Sanitation

JMP2012

In dit rapport  kondigt men aan dat de Millenniumdoelstelling voor drinkwater in 2010 werd behaald. Het rapport belicht de nog resterende uitdagingen. Enkele regio's zoals sub-Sahara Afrika, hinken achterop. In landelijk gebied en de armere bevolkingsgroepen beschikken nog niet over verbeterde drinkwater- of sanitaire systemen. Vooral vrouwen en jonge meisjes hebben te lijden onder gebrekkige toegang tot water. Deze ongelijkheden wegwerken moet voorrang krijgen.
LEZEN

 

Drinking water. Equity, safety and sustainability. Thematic report on drinking water 2011, WHO, UNICEF

Het wordt tijd om de nodige lessen te trekken uit de MDG-periode, concludeert het rapport. De nog bestaande ongelijkheden tussen regio's en landen, tussen stad en platteland, en tussen verschillende lagen van de samenleving moeten worden weggewerkt. Er moeten oplossingen gezocht worden om de drinkwaterkwaliteit te garanderen en de toegang tot drinkwaterbronnen betrouwbaarder en duurzamer te maken. En de indicatoren moeten worden bijgesteld, zodat na 2015 ook kwaliteit en duurzaamheid worden gemeten.
LEZEN

Lees het artikel dat Protos hierover schreef : JMP 2011: de Millenniumdoelstelling voor drinkwater verder onder de loep.
 

World Water Development Report - WWDR : VN

Het WWDR is een jaarlijks/thematisch rapport over strategische watergerelateerde onderwerpen, gepubliceerd door verschillende Agentschappen van de Verenigde Naties. Alle rapporten zijn hier te vinden.

2012 - WWDR4: Managing Water under Uncertainty and Risk

WWDR4

Water speelt een belangrijke rol in economische ontwikkeling. Dit WWDR4 is een mijlpaal binnen de WWDR serie. Deze 4e editie rapporteert rechtstreeks uit de regio's, met de nadruk op hotspots, en heeft veel aandacht voor gendergelijkheid, een cruciaal thema. Het introduceert een thematische benadering - 'Managing Water under Uncertainty and Risc' - in een wereld die sneller verandert dan ooit,  op vaak onvoorspelbare wijze, met steeds meer onzekerheden en risico's.
Het WWDR4 wil aantonen dat water een centrale rol heeft in alle aspecten van economische ontwikkeling en sociaal welzijn, en dat gezamenlijk optreden noodzakelijk is. Onderlinge afhankelijkheid tussen landen zal steeds meer door ‘water’ verweven worden. Immers, als geen onmiddellijke actie wordt ondernomen, zullen regio's en sectoren zonder voldoende water  sterker afhankelijk worden van andere, om in hun eigen behoeften te voorzien.

Human Development Report : VN

2006 - HDR: Verder dan schaarste: macht, armoede en de wereldwatercrisis

Het rapport roept op om dringend meer werk te maken van de Millenniumdoelstelling 7 met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen.

De Tijd Loopt 2015

De Tijd Loopt is een samenwerkingsverband van een 20-tal ngo's i.v.m. de Millenniumdoelstellingen: De Tijd Loopt 2015

2010 - Internationale solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen

Protos publiceerde in 2010 deze brochure n.a.v. het colloquium Solidair water - Eau solidaire.

Het Blauwe Boek Benin - Livre Bleu: een alternatieve kijk op de waterstatistieken

De statistieken kunnen mooie cijfers geven, maar de achtergronden tonen vaak een minder rooskleurig beeld.

2007 - Evaluation économique des bénéfices liés aux infrastructures en eau potable des ménages ruraux en Afrique subsaharienne

Deze studie is gebaseerd op een enquête in de gemeenten Boukoumbé en Cobly (Benin) door Protos en uitgevoerd door een student economie Xavier Poncin van de Katholieke Universiteit van Leuven (2007). De studie betreft de impact van drinkwaterprogramma’s op de economie van het huishouden, op de gezondheid,…. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag welke de financiële voordelen zijn van proper drinkwater; het belang dat de gemeenschappen aan hun water hechten in vergelijking met de geleverde inspanningen voor de bouw ervan; over de winst in vergelijking met de genderaspecten,…

2006 - Manuel de formation sur l’approche Enfant Formateur

Deze handleiding wil lerarenbegeleiders en leerkrachten tips geven om het programma met de naam 'het kind als trainer' in hun gemeenschap te introduceren.

2006 - Sub Surface Dams, a simple, safe and affordable technology for pastoralists

Dammen, die onder de grond gebouwd worden in seizoensgebonden rivieren, houden het ondergronds water tegen. De dam vormt een ondergronds waterreservoir dat niet onderhevig is aan verdamping. De Turkana-nomaden in Kenia, die afhankelijk zijn van vee voor hun overleving, leerden deze originele techniek van dammenbouw door toedoen van Dierenartsen Zonder Grenzen. Via de inventiviteit van de vrouwen, die voor de bouw van de dam het gebruik van klei uit termietenhopen suggereerden, kon de prijs gedrukt worden en werd de techniek beheersbaar voor de Turkana-nomaden. De ervaringen van Dierenartsen Zonder Grenzen met deze techniek werden in samenwerking met Protos in een eenvoudige Engelstalige handleiding opgenomen.

2005 -  Water en conflicten

Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de internationale en nationale stabiliteit. De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan leiden tot interne spanningen en internationale conflicten. Met de realisatie van deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie over de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water.

Good water governance and population participation in developing countries as necessary answers to the world's urban water crisis

Artikel.